కోతి మరియు మొసలి - Monkey and Crocodile, Panchatantra, Friendship stories

కోతి మరియు మొసలి - Monkey and Crocodile, Panchatantra, Friendship stories   ఒకప్పుడు నది  పక్కన ఒక చెట్టు మీద ఒక కోతినివసిస్తూ ఉండేది. ఆ చెట్టు ఒక ఆపిల్ చెట్టు ,దాని పండ్లు తేనెలాగా...
Read More


Greedy Fox అత్యాశ నక్క, Panchatantra Telugu Friendship stories

Greedy Fox అత్యాశ నక్క, Panchatantra Telugu Friendship stories   ఒకప్పుడు అడవిలో కొండప్రాంతాలలో ఒక సోమరిపోతు అత్యాశగల నక్క నివసించేది, ఆ కొండల ప్రాంతాలలో కొందరు వేటగాళ్లు మరియు అడవి...
Read More


Snake and Crows, పాము మరియు కాకులు ,Panchatantra Telugu Friendship stories

Snake and Crows, పాము మరియు కాకులు ,Panchatantra Telugu Friendship stories   ఒకప్పుడు అడవిలో ఒక కాకి జంట నివసించేది, అవి ఒక చెట్టు పైన ఒక గూడు నిర్మించుకున్నాయి. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు చెట్టు అడుగున...
Read More


Swan and Owl హంస మరియు గుడ్లగూబ Panchatantra Telugu Friendship stories

Swan and Owl హంస మరియు గుడ్లగూబ Panchatantra Telugu Friendship stories     ఒకప్పుడు అడవిలోని ఒక సరస్సులో ఒక హంస నివసించేది, అది ఆ సరస్సు లో చాల ఉత్సాహంగా గడిపేది. ఒకసారి...
Read More


Swan and Owl హంస మరియు గుడ్లగూబ Panchatantra Telugu Friendship stories

Swan and Owl హంస మరియు గుడ్లగూబ Panchatantra Telugu Friendship stories     ఒకప్పుడు అడవిలోని ఒక సరస్సులో ఒక హంస నివసించేది, అది ఆ సరస్సు లో చాల ఉత్సాహంగా గడిపేది. ఒకసారి...
Read More


కొంగ మరియు పీత (ఎండ్రకాయ), Stork and Crab Panchatantra Telugu Friendship stories

కొంగ మరియు పీత (ఎండ్రకాయ), Stork and Crab Panchatantra Telugu Friendship stories   ఒకప్పుడు ఒక చెరువు ప్రక్కన ఒక కొంగ నివసించేది.ఆ కొంగ ఒక సోమరిపోతు జీవి, ఒకరోజు తాను ఏమి పని...
Read More


Elephant & Rats, ఏనుగులు మరియు ఎలుకలు Panchatantra Telugu Friendship stories

Elephant & Rats, ఏనుగులు మరియు ఎలుకలు Panchatantra Telugu Friendship stories   ఒకప్పుడు అడవిలో ఒక పెద్ద చెట్టు కింద ఎలుకల గుంపు శాంతియుతంగా నివసించేది. కానీ, ఒకసారి ఏనుగుల గుంపు ఆ మార్గం...
Read More